Vyberte
Vyberte
Letní prázdniny Vánoce a Silvestr Září / Říjen
Délka zájezdu
Prodloužený víkend Týden 2 týdny
Vyberte
    • Další letiště
Vyberte

Obchodní podmínky prodeje zájezdů a služeb na Superzajezdy.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ A SLUŽEB

Platné od 26. 11. 2018
 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Internetový portál SUPERZAJEZDY.CZ provozuje společnost Superzajezdy.cz s.r.o. (dále jen Superzajezdy.cz).
Superzajezdy.cz je dlouholetým autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK). Jako cestovní agentura Superzajezdy.cz vystupuje již od roku 1998. Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou většinou CK s dlouholetou tradicí. U všech CK máme ověřeno, že jsou pojištěni proti úpadku. Doklad o pojištění CK zasíláme klientovi spolu se Smlouvou o zájezdu. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předkládáme klientovi na jeho žádost k nahlédnutí také opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu.
Superzajezdy.cz je cestovní kancelář založená v roce 2012. Po celou dobu existence je držitelem platné koncese na provozování cestovní kanceláře a po celou dobu je smluvním partnerem ERV pojišťovny, a.s.- při pojištění proti úpadku.
 
II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY
2.1 Superzajezdy.cz nabízí zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako pořádající CK včetně slev za včasné rezervace a slev stálých klientů!
2.2 Nabídka všech zájezdů Superzajezdy.cz je sestavována a pravidelně, několikrát denně, aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených zájezdů. Všechna tato data jsou platná k okamžiku jejich uveřejnění na internetu. Superzajezdy.cz nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK.
2.3 Superzajezdy.cz si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce, které mohou vzniknout při přepisu dat do databáze serveru databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele, které nebylo možné v nabídce uvést. Závazná pro klienta je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené Smlouvě o zájezdu.
2.4 Zájezd od Superzajezdy.cz si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře prostřednictvím Superzajezdy.cz s příslušnou CK Smlouvu o zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Klientem je pro účely těchto Obchodních podmínek prodeje zájezdů i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto Obchodních podmínek prodeje zájezdů (dále jen „klient“).
2.5 Základní cena je uváděna za dospělou osobu a platí za podmínky, že spolu cestují minimálně 2 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno, na vyžádání Superzajezdy.cz zašle cenu pro 3. dospělou osobu na přistýlce, případně příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze 1 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno jinak, cena za 1. dítě na přistýlce platí vždy v doprovodu 2 dospělých osob. Cenu za 2. dítě na přistýlce (pokud není v kalkulaci uvedena) zašle Superzajezdy.cz na vyžádání. Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu nedovrší uvedený věk.
 
III. OBJEDNÁVKY A REZERVACE
3.1 Každý klient Superzajezdy.cz si může nezávazně objednat kterýkoliv z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo klient např. v poznámce objednávky sám neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak Superzajezdy.cz rezervuje zájezdy podle došlého pořadí.
3.2 Superzajezdy.cz v době objednávky zájezdu klientem neví, zda je daný zájezd volný. Po přijetí nezávazné objednávky Superzajezdy.cz v rezervačním systému nebo jinak ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. Superzajezdy.cz neprodleně informuje klienta o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud klient objedná zájezd, který je již vyprodaný, Superzajezdy.cz o této skutečnosti informuje klienta a pokud je to možné, nabídne nejpřijatelnější variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu.
3.3 Klient bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u zájezdů na poslední chvíli – Last minute či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o zájezdu budou klientovi upřesněny pracovníkem Superzajezdy.cz po obdržení objednávky.
3.4 Je povinností klienta se před rezervací zájezdu seznámit s dokumentem „Důležité informace před výběrem dovolené“, který je dostupný na webu www.superzajezdy.cz.
3.5 Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporuplné, případně neúplné si Superzajezdy.cz vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi klientovi. Taktéž Superzajezdy.cz může odmítnout objednávky, které klient zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu.
3.6 Superzajezdy.cz zobrazuje na internetových stránkách Google mapy s polohami jednotlivých destinací, letovisek a hotelů. Uváděné polohy jsou orientační. Superzajezdy.cz neručí za jejich správnost.
 
IV. SMLOUVA O ZÁJEZDU
4.1 Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění Smlouvy o zájezdu. Jakmile Superzajezdy.cz obdrží od klienta tyto údaje, zasílá vyplněný návrh Smlouvy o zájezdu klientovi k podpisu. Návrh smlouvy o zájezdu je zasílán e-mailem nebo faxem dle možností klienta. S návrhem smlouvy Superzajezdy.cz zasílá pokyny k zaplacení zálohy a doplatku, případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu smlouvy o zájezdu jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné CK, způsob převzetí cestovních dokladů a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd.
4.2 Po obdržení návrhu smlouvy klient zkontroluje údaje v něm uvedenéa do doby platnosti rezervace podepsanou smlouvu zašle zpět do Superzajezdy.cz, vč. dokladu o provedené platbě zálohy (případně doplatku) dle Smlouvy o zájezdu. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Smlouvu o zájezdu nebude možné potvrdit.
4.3 Klient je povinen si veškeré údaje na Smlouvě o zájezdu zkontrolovat. Svým podpisem na Smlouvě o zájezdu vyjadřuje klient souhlas s obsahem Smlouvy o zájezdu a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů Superzajezdy.cz.
4.4 Svým podpisem klient potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na Smlouvě o zájezdu a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o zájezdu.
4.5 Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro klienta závazné a Superzajezdy.cz není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že klient nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK nebo Superzajezdy.cz ke stornování rezervace nebo zájezdu.
4.6 Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany Superzajezdy.cz, resp. příslušné CK.
4.7 CK může ve výjimečných případech uzavření smlouvy o zájezdu odmítnout a nezaslat Superzajezdy.cz potvrzení o zájezdu. V takovém případě Superzajezdy.cz neprodleně informuje klienta. Smlouva o zájezdu se tím ruší a klientovi se vrací všechny uhrazené prostředky, pokud nedojde k výběru náhradního zájezdu.
4.8 Klient bere na vědomí, že v případě telefonických objednávek jsou hovory s pracovníky Superzajezdy.cz monitorovány, čímž není dotčeno právo klienta monitorování odmítnout.
 
V. PLATBA ZÁJEZDU
5.1 Klientovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy o zájezdu, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě o zájezdu.
5.2 Závazná je vždy cena, která je uvedena na Smlouvě o zájezdu. Dojde-li při vyplňování smlouvy o zájezdu k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany klienta i Superzajezdy.cz a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné Smlouvy o zájezdu.
5.3 Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku dle Smlouvy o zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy v režimu Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě klient zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání klienta a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky na účet Superzajezdy.cz, převodem z účtu klienta na účet Superzajezdy.cz nebo osobně na pobočce Superzajezdy.cz. Superzajezdy.cz není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany klienta nebo uvedením chybných údajů při vyplnění Smlouvy o zájezdu. Jakákoliv platba dle Smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet Superzajezdy.cz. Smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK. V případě, že klient zaplatí na účet příslušné CK, Superzajezdy.cz neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u CK odlišný od variabilního symbolu u Superzajezdy.cz).
5.4 Klient bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd, rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se Smlouva o zájezdu od počátku ruší a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků. Superzajezdy.cz se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.
5.5 Není-li výslovně stanoveno jinak, platby ze zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem Superzajezdy.cz a bankovní poplatky hradí vždy klient.
 
VI. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ
6.1 U některých zájezdů je nutné vyžádat některé služby nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity, letecké společnosti nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě si vyhrazuje Superzajezdy.cz právo požadovat dle podmínek dané CK složení zálohy klientem a to až 100% z ceny zájezdu - ne však dříve než po podpisu smlouvy o zájezdu. Jakmile jsou všechny služby potvrzené, rezervace zájezdu je závazná (vztahují se na ní storno podmínky dané CK), klient doplácí zbylou částku ceny zájezdu. V případě neúspěšné rezervace Smlouva o zájezdu zaniká a klientovi se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.
6.2 Stejný postup může být aplikován i v případě, kdy klient žádá o rezervaci zájezdu, kde je již standardní kapacita vyprodaná, ale Superzajezdy.cz mají možnost kapacitu u CK navýšit. Klient v takovém případě bere na vědomí, že je ze strany pořadatele zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu obvykle nejdříve u příslušného partnera CK a teprve potom lze rezervaci potvrdit.
 
VII. CESTOVNÍ DOKLADY A DOKLADY K CESTĚ
7.1 Každý klient je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní doklad (cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru). Každý klient je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit klient vždy sám ještě před vycestováním (pokud není tato služba součástí Smlouvy o zájezdu), na což je současně s pasovými požadavky před uzavřením Smlouvy o zájezdu vhodným způsobem upozorněn. Za případné neudělení víza nenese Superzajezdy.cz či CK žádnou odpovědnost.
7.2 Klient si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.
7.3 Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet klientům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně klientovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.
7.4 Potřebné ostatní doklady zajišťované společností Superzajezdy.cz či příslušnou CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží klient od Superzajezdy.cz nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 7 dní před odjezdem nebo mohou být předány klientovi až přímo na místě odjezdu. Superzajezdy.cz nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu klientovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.
 
VIII. STORNO ZÁJEZDU A ODSTUPNÉ
8.1 Klient může před zahájením zájezdu pořádaného CK od Smlouvy o zájezdu odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení klienta porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze Smlouvy o zájezdu nebo ze zákona, je klient povinen zaplatit příslušné CK odstupné.
8.2 Klient není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na zájezd či uzavřena Smlouva o zájezdu.
8.3 Klient je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodů porušení povinností ze strany Klienta a to bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 14 kalendářních dnů).
8.4 Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. Superzajezdy.cz sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy k realizaci zájezdu nedojde z důvodu, že klient nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou Smlouvou o zájezdu nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle Superzajezdy.cz příslušnou Smlouvu o zájezdu. V těchto případech hradí klient Superzajezdy.cz storno poplatek ve výši 100 % ceny zájezdu.
8.5 Odstoupení od Smlouvy o zájezdu (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem klienta a zasláno na e-mailovou adresu Superzajezdy.cz v pracovní době od pondělí do pátku 9:00–17:30 hod. nebo během otevírací doby na prodejnu Superzajezdy.cz . Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení.
 
IX. PŘEPLATKY
9.1 Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro klienta nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od klienta, pak Superzajezdy.cz přeplatek vrací klientovi stejnou formou, kterou byl zájezd uhrazen a to bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 14 kalendářních dnů).
9.2 Pokud klient hradící celý zájezd nebo část zájezdu tzv. poukázkami (papírovými nebo elektronickými - například od společností Sodexo, Edenred, Up apod.) a dojde ke stornu pobytu, zájezdu nebo jiné služby klientem či pořádající CK v souladu s těmito Obchodními podmínkami nebo na základě zákona, nemůže být uplatněná hodnota vrácena v hotovosti ani na účet. Uhrazená částka elektronickými nebo papírovými poukázkami, po odečtení případných stornopoplatků, bude klientovi převedena na dárkové poukázky cestovní kanceláře a agentury Superzajezdy.cz.
9.3 V případě, že klient využije možnost úhrady zájezdu jiným subjektem (např. příspěvek zaměstnavatele na dovolenou, platba prostřednictvím společnosti Benefity a.s, Benefity plus, kartami společností Sodexo, Edenred, Up apod.) a zájezd, pobyt nebo jiná služba bude klientem či pořádající CK v souladu s těmito Obchodními podmínkami nebo na základě zákona stornován, nemůže být uplatněná hodnota vrácena v hotovosti ani na účet. Uhrazená částka, po odečtení případných stornopoplatků, bude klientovi převedena na dárkové poukázky cestovní kanceláře a agentury Superzajezdy.cz. V případě částečné úhrady klientem a částečné úhrady jiným subjektem, bude  postupováno tak, že stornopoplatky budou vyrovnány nejdříve z částky hrazené přímo klientem. V případě,  kdy částka hrazená klientem bude nižší, než výše stornopoplatku, bude zbývající část odečtena od úhrady jiným subjektem.
9.4 V případě, že klient využije možnost úhrady zájezdu dárkovým poukazem vystaveným Superzajezdy.cz, řídí se vratka ceny zájezdu v případě storna samostatnými podmínkami vydanými ke konkrétnímu dárkovému poukazu.
9.5 Případný přeplatek je zákazníkovi vždy bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 14 kalendářních dnů) vrácen. Případný nedoplatek zákazník doplatí vždy společnosti Suprzajezdy.cz s.r.o. bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 14 kalendářních dnů).
 
X. HODNOCENÍ SLUŽEB
10.1 Každý klient je po návratu ze zájezdu požádán o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh zájezdu, jednotlivé služby CK a Superzajezdy.cz, ubytovací zařízení atd. a jeho spokojenost s nimi. Odesláním dotazníku klient dává výslovný souhlas k uveřejnění těchto informací, vč. svého jména a příjmení, na webových stránkách provozovaných Superzajezdy.cz. Klient současně souhlasí s tím, že odeslané informace může Superzajezdy.cz upravit tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy cestovních kanceláří, leteckých společností nebo jiné identifikace konkrétních subjektů. V případě, že součástí dotazníku budou obrazové snímky, poskytuje odesláním snímků klient společnosti Superzajezdy.cz bezúplatné oprávnění k užití těchto snímků dle § 2358 občanského zákoníku za účelem obchodní propagace a reklamy činnosti společnosti Superzajezdy.cz, a to bez jakéhokoli časového či jiného omezení pro všechny způsoby užití dle autorského zákona. V rámci uděleného oprávnění je Superzajezdy.cz oprávněna tyto obrazové snímky jakkoli upravovat, zpracovávat, měnit a spojovat s jinými díly. Klient dává ve smyslu ustanovení § 84 a 85 občanského zákoníku svolení se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků týkajících se všech osob vyobrazených na obrazovém snímku poskytnutém společnosti Superzajezdy.cz v rámci dotazníku, a to v rozsahu udělené licence. Klient zároveň prohlašuje, že má oprávnění poskytnout shora uvedené svolení za všechny na snímku vyobrazené osoby. Klient ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a škodu způsobenou společnosti Superzajezdy.cz v důsledku užívání obrazových snímků, k jejichž užití klient udělil oprávnění. V opačném případě klient odpovídá za škodu, která společnosti Superzajezdy.cz vznikne užitím takovýchto obrazových snímků. Superzajezdy.cz se zavazuje jakékoliv použité informace či snímky odstranit, pokud klient zašle žádost o její odstranění na Superzajezdy.cz.
 
XI. REKLAMACE
11.1 Klient bere na vědomí, že je doporučeno řešit jakoukoli reklamaci zájezdu či jiné objednané služby se Superzajezdy.cz, a to bez ohledu na to, kdo je pořadatelem zájezdu.
11.2 Superzajezdy.cz dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u Superzajezdy.cz, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.
11.3 Případné reklamace zájezdu či služeb Superzajezdy.cz doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem příslušné CK nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem CK, ubytovacím zařízením atp. Superzajezdy.cz doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce příslušné CK či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici klientovi non-stop telefonní linka pořádající CK.
11.4 S účinností od 01.02.2016 má klient právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh klienta, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy klient uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Superzajezdy.cz nebo CK poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.
 
XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1 Superzajezdy.cz prohlašuje, že chrání osobní údaje svých klientů, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto Obchodních podmínek prodeje zájezdů a platných právních předpisů. Superzajezdy.cz upozorňuje klienty, že z důvodu zvyšování kvality svých služeb, jsou telefonní hovory nahrávány.
12.2 Osobní údaje návštěvníků serverů spravovaných u Superzajezdy.cz a ostatních klientů Superzajezdy.cz jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky. Odesláním své objednávky uděluje klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Superzajezdy.cz, jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování svých osobních údajů v rozsahu této objednávky, a to pro účely poskytování služeb a produktů Superzajezdy.cz, pro marketingové a obchodní účely Superzajezdy.cz a jejich obchodních partnerů, případně jinému obdobnému správci, tak výrobků a služeb třetích stran, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů Superzajezdy.cz poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje klient na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále klient potvrzuje, že byl Superzajezdy.cz informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Superzajezdy.cz odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může kdykoliv obrátit na Superzajezdy.cz nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Klient byl s těmito Obchodními podmínkami prodeje zájezdů seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Obchodní podmínky prodeje zájezdů neobsahují žádné ustanovení, které klient nemohl rozumně očekávat.
 
Tyto Obchodní podmínky prodeje zájezdů jsou účinné od 26. listopadu 2018 a nahrazují všechny předchozí Obchodní podmínky prodeje zájezdů.

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete, ať zavoláme my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Vinohradská 2133/138
(přímo u stanice metra Flora)
130 00 Praha 3 - Vinohrady
PO - PÁ 09:00 - 18:00

Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko