Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
cestovní kanceláře Superzajezdy.cz s.r.o. (dále jen Superzajezdy.cz)
 
 
1. Předmět
1.1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z
odpovědnosti Superzajezdy.cz za vady poskytnuté služby (reklamace) vč. podmínek uplatnění
rozporu se Smlouvou o zájezdu a jejich vyřizování v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti
cestovního ruchu, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění.
1.2. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované Superzajezdy.cz s výjimkou nároků
vzniklých z přepravy na základě tuzemských a zahraničních dopravních cenin, jejichž
uplatňování a vyřizování se řídí platnými tarifními a přepravními předpisy dopravních
společností.

2. Uplatňování reklamací
2.1. Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Superzajezdy.cz zákazník uplatňuje v
provozovně Superzajezdy.cz, kde reklamované služby zakoupil, případně v místě poskytované
služby u průvodce, delegáta nebo u jiného Superzajezdy.cz pověřeného zástupce.
2.2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace
na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje
průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci
může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob
vyřízení reklamace zákazník požaduje.
2.3. Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých
služeb na základě Smlouvy o zájezdu, tj. u předem sestavené, nabízené a prodávané kombinace
služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1
měsíce od skončení zájezdu, sleva z ceny mu nebude přiznána.
2.4. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, co je obsahem
reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově
doložit; současně se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, fakturu, potvrzení o platbě
apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace.

3. Vyřizování reklamací
3.1. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo
které mu již byly poskytnuty, je odpovědný zástupce Superzajezdy.cz nebo jiný Superzajezdy.cz
pověřený zástupce povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností
rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se
nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se
zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší.
3.2. V případě ústního podání reklamace je povinen Superzajezdy.cz pověřený zástupce sepsat se
zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace (předmět
reklamace), jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení
reklamace. Jestliže zákazník předá pověřenému zástupci Superzajezdy.cz písemnosti, popř. jiné
podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol,
resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující pověřený zástupce Superzajezdy.cz.
Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem
a převzetí.
3.3. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení
odstavce 3.2.

4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací
4.1. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat
informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do
důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit Superzajezdy.cz
pověřenému zástupci, jakož i zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl
poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.
4.2. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti zástupce Superzajezdy.cz a
poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči
dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

5. Způsoby vyřízení reklamace
5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení
reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí
náhradní služby. Jinak Superzajezdy.cz poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté
služby.
5.2. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován
o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.
5.3. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a
postupu Superzajezdy.cz (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž
základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Superzajezdy.cz
zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci
a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní
inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

7. Ostatní ustanovení
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku
a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.

8. Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.5.2016.

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
 • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Vinohradská 2133/138
(přímo u stanice metra Flora)
130 00 Praha 3 - Vinohrady
PO - PÁ 09:00 - 18:00

Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko